ماری آﻧﯿﻨﮓ، دیرینه شناس

ماری آﻧﯿﻨﮓ، دیرینه شناس

ماری آﻧﯿﻨﮓ، دیرینه شناس

 

ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ اﻧﺘــﺸﺎر ﮐﺘــﺐ و ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﺘﻌــﺪددرﺑـﺎره ﻣــﺮی اﻧﯿﻨـﮓ، ھﻨـﻮز ﺑﺨــﺸ ﮫﺎی زﯾـﺎدی از دوران ﺣﯿﺎت وی آﺷﮑﺎر ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﻋﺪه زﯾـﺎدی از ﻣـــﺮدم و ﻣﺘﺨﺼـــﺼﺎن ، از ﺗﻼﺷـــﮫﺎی وی در راه ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ دﯾﺮﯾﻨـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑــﯽ ﺧﺒﺮﻧـﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻟﻘﺐ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ فسیل ﺷﻨﺎس دﻧﯿﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ھﻨﻮز ﻋﺪه ای از دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ او زﻧﯽ ﺑﻮددرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺮداﻧﻪ!

ﻣــﺮی اﻧﯿﻨـﮓ در ١٧٩٩ ﺑــﺪﻧﯿﺎ آﻣـﺪ. ﭘــﺪرش رﯾﭽﺎرد و ﻣﺎدرش ﻣﺮی اﻧﯿﻨﮓ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﯾﻢ رﮔـﯿﺲ (Lyme Regis) از ﻧﻈـﺮ ﻓـﺴﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎی ژوراﺳﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . رﯾﭽﺎرد و آﻧـﯽ ده ﺑﭽـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ ، اﻣـﺎ ﺗﻨﮫـﺎ دوﺗـﺎی آﻧﮫـﺎ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣــﺮی و ژوزف ﺑــﻪ ﺳــﻦ ﺑﻠـﻮغ رﺳـﯿﺪﻧﺪ. ﺷــﻐﻞ اﺻـﻠﯽ رﯾﭽـﺎرد ﮐﻤﺪﺳﺎزی ﺑﻮد و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺴﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد . ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ رﯾﭽـﺎرد ﭘـﺪر آﻧـﯽ در ﺳـﺎل 1810 درﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺑﺎ کلی ﺑﺪھﯽ رھﺎ ﮐﺮد . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾـﮏ ﻣﯿـﺮاث ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺠﺎی ﮔﺬارد ، و آن ﻣﮫﺎرﺗﮫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺴﯿﻞ ھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪکهﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﭘـﺎی دﯾﺮﯾﻨـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ماری آﻧﯿﻨﮓ، دیرینه شناس

ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﯿﻨﮓ آﻧﮫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﭘﺪر ﻧﻤﻮد. ﺗﺎ اواﯾﻞ دھﻪ ٢٠ ﮐﻪ ﺳﺮھﻨﮓ ﺗﻮﻣﺎس ﺑﯿﺮچ، ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻓﺴﯿﻞ ﺑـﻮد ، ﺑـﻪ دﯾﺪار آﻧﮫﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ھﻢ از ﻧﺰدﯾـﮏ دﯾـﺪاری ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده اھـﻞ ﻋﻠـﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ھـﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﺮﺷﺎن را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ . از اﯾﻨﺮو  او ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺴﯿﻞ ھﺎی ﺧﻮد و اﺧﺘﺼﺎص درآﻣﺪ آن ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده اﻧﯿﻨـﮓ ﻧﻤـﻮد .

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
گور دختر

ﺳـﺮھﻨﮓ ﺑﯿﺮچ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻓﺴﯿﻠ ﮫﺎی ﺧﻮب را ﮐـﺸﻒ ﮐـﺮده ﺑـﻮده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﺷﻮاری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ . ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در اواﯾـﻞ دھـﻪ ٢٠ ﻣـﺮی ﮐـﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺧﺘﺮی ﺑﺎھﻮش و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺴﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﻓﺴﯿﻞ در ﺧـﺎﻧﻮاده را ﺑـﻪ ﻋﮫـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ . اﻣـﺎ ﺑـﺮادرش ژوزف ﺟﻤـﻊ آوری ﻓﺴﯿﻞ را رھﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺒﻞ ﺳﺎزی روی آورده ﺑﻮد.

ﮐﺸﻒ ﻓﺴﯿﻞ ﯾﮏ اﯾﮑﯿﺘﻮزورا

ﻣﺮی ﺷﮫﺮﺗﺶ را ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺸﻒ ﻓﺴﯿﻞ ﯾﮏ اﯾﮑﯿﺘﻮزورا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺧﻮدش آن را ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮده، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻟﻨـﺪن ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮد ، ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺘﺸﺎف اﯾﮑﯿﺘﻮزورا در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎﻟﮫﺎی ١٨٠٩ -١٨١١ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘﺎده و در آن زﻣﺎن ﻣﺮی ﻓﻘﻂ ١٠-١٢ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ! از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ وﻗﺘـﯽ ﻣـﺮی ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻗﻄﻌﺎت را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد، ١٢ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﺮادرش ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. آﻧﭽﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺴﯿﻞ ﺷﻨﺎس اھﻤﯿﺖ دارد اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ھﻤـﻪ اﻋـﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﮐـﺎر دﺧﺎﻟـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ، ﻟﮑـﻦ ﻣﮫـﺎرت و ﺧـﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮی ﻣـﺮی ﺳﺒﺐ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻓﺴﯿﻠﯽ ارزﻧﺪه ای ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺬر از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر و ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪ . ﻓﺴﯿﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﻮزه داران و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﮫﺎی ﺧﺎص ﺑﻮدﻧـﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد.

کاشف فسیل

کشف بزرگ

ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ھﻤﺎن اﯾﮑﯿﺘﻮزور، اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ او از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻒ ﭘﻠﺴﯿﻮزور ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣـﯽ از آن را ﺑﺮای ﺟﻮرج ﮐﻮوﯾﺮ (George Cuvier) آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧـﺴﻮی ﻓﺮﺳـﺘﺎد . ﮐـﻮوﯾﺮ ﺑـﻪ ارزش آن ﺷﮏ ﮐﺮد ، وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﺸﻒ ﺷـﺪه ﯾـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳـﺖ ، ﻟـﺬا ﺧـﺎﻧﻮاده اﻧﯿﻨـﮓ ﯾـﮏ ﺷـﺒﻪ ﺑـﻪ ﺛﺮوﺗـﯽ ﺑـﺰرگ رﺳـﯿﺪ و از ﺳـﻮی ﻓـﺴﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﺰرگ، اﮐﺜﺮ ﻓﺴﯿﻞ ھﺎی ﻣﺮی ،ﺳـﺮ از ﻣـﻮزه ھـﺎ و ﮐﻠﮑـﺴﯿﻮﻧﮫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در آوردﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﻧﮫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻗﺒﻠﯽ از وی ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﺪ، ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ.

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
جهان پهلوان غلامرضا تختی

فراموشی از خاطر مردم

ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﺪرک ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ﻣﮫﺎرت ھـﺎی ﻣـﺮی در دﺳـﺖ داﻧـﺸﻤﻨﺪان و ﺟﻮاﻣـﻊ ﻋﻠﻤـﯽ و ﻣﻮرﺧﺎن ﻧﺒﻮد، او و ﺧﺎﻧﻮاده اش از ﯾﺎدھﺎ رﻓﺘﻨﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟـﻮد داﺷﺘﻨﺪ، وﺿـﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺟﻨـﺴﯿﺖ ﻣـﺮی . ﺑـﺴﯿﺎری از داﻧـﺸﻤﻨﺪان آن زﻣـﺎن ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺟﻮان آﻧﮫﻢ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﭼﻨﺎن داﻧﺶ و ﻣﮫﺎرت ھﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ١٨٢۴ ھﺮﯾﺖ ﺳﯿﻮﺳـﺘﺮ Lady Harriet Sivester، ﭘـﺲ از دﯾـﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮی داﺷﺖ در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮاﺗ ﺶ آن دﯾﺪار را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ : “… ﭼﯿـﺰ ﻓـﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﻪ در وﺟﻮد اﯾﻦ زن ھﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ آﻧﻘـﺪر ﺧـﻮدش را وﻗـﻒ ﻋﻠـﻢ ﻓـﺴﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ. او اﺳﺘﺨﻮان را روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﯿﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ھﻢ ﻣـﯽ ﭼـﺴﺒﺎﻧﺪ . ﺳـﭙﺲ ﻧﻘﺎﺷﯽ از روی ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽ ﮐﺸﺪ . آﻧﭽﻪ ﻣﻦ دﯾﺪه ام ﺑﯽ ﺷـﮏ ﮔﻮﺷـﻪ ای از ﯾﮏ ﻟﻄﻒ اﻟﮫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﮑﺮده ﺣﺘﻤﺎً ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻨﮫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺧﻮاﻧـﺪن و ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺮ روی ﻓـﺴﯿﻞ ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای از داﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ اﻧﺪ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺮدان ﺑﺎھﻮش را ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺧـﻮد ﻗﺮار دھﺪ و آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﮕﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت او در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺴﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ھﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ”.

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
پارسه ، تخت جمشید یا پرسپولیس

دانشمند تحصیل نکرده

آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﻣﺮی اھﻤﯿـﺖ دارد و ﺧـﺎﻃﺮات ﺧـﺎﻧﻢ ﺳﯿﻮﺳـﺘﺮ ﻧﯿـﺰ ﻣﺆﯾـﺪ آن اﺳـﺖ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﺟﻤـﻊ آوری ﻣـﯽ ﮐـﺮده، آﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﻟﮑﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﺶ از ﺳﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪان زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﮐﺸﻔﯿﺎت وی ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮی اﻧﯿﻨﮓ در ١٨۴٧ ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ.

ترجمه: سیروس امینی

امتیاز به این نوشته

آنچه دیگرانجست و جو کرده اند:

  • https://www nojavanha com/ماری-آﻧﯿﻨﮓ،-دیرینه-شناس/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *