نیایش

الهی! نه دل تو را دریابد نه دیده، پس اقصار کنیم بر شنیده.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی! گناه ما یک دانه ریگ و رحمت تو دریا، یک دانه ریگ در دریا چه پیدا؟!

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی! اگر تن مجرم است، دل مطیع است. اگر بنده گناه کار است، کرم تو شفیع است.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی! همه را از سه آفت نگاه دار: از وسوسه های شیطانی و از هوای نفسانی و از غرور نادانی.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی! به عزت آن نام که تو آنی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی! همه یادها بی یاد تو غرور است و همه غم ها با یاد تو سرور است.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی! می لرزم از بیم آن که نیرزم.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی! اگر تو گویی ای  بنده من، از عرش بگذرد خنده ی من.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا !

به آنان که نمی دانند، بیاموز که بدانند و به آنان که می دانند، بیاموز که عمل کنند.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای خدا !

در این زمانه که فاصله ها روزافزون است، فاصله مان را با خودت روز به روز کمتر کن.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای خدای اجابت!

هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند. ما را خواستن بیاموز.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای خداوند اخلاص!

آنچه کفه ی عمل را نزد تو سنگین می کند، نه ثقل عمل که میزان اخلاص است.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای خداوند تنهایی !

آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را طراوت می بخشد. خودت را ازما دریغ نکن.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای بانی مهربانی های پنهان!

به ما ظرفیت مهربانی بی اجر و مزد عنایت کن !

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای مونس نجواهای پنهان!

هرکه خلوتی با تو ساخت، خود را یافت و هرکه به دیگران پرداخت، هستی اش را در ازدحام نفوس باخت. لذت خلوت با خودت را به ما عنایت کن!

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا !

نگاهمان را از غیر خودت بگردان و ما را نگران خودت بگردان.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا !

بی نگاه لطف تو، هیچ کار به سامان نمی رسد. نگاهت را از ما دریغ نکن.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا !

ما بنده ی توایم و بنده را جز اطاعت نشاید. به ما الفبای بندگی بیاموز.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا !

به یاس بگو که رهایمان کند، به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد و به شیطان بگو که ما از آن توایم، امید نبندد.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا !

الفبای معنویت را به کتاب های قطور و میان تهی حیاتمان بازگردان.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا !

خسته ایم. دلگشاتر از تو کیست ؟!

درمانده ایم. کریم تر از تو کجاست ؟!

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا !

ما اگر بد کنیم، تو را بنده های خوب بسیار است .

تو اگر مدارا نکنی، ما را خدای دیگری کجاست ؟

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان

ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی !

اگر بناست بسوزیم طاقتمان ده !

و اگر بناست بسازیم قدرتمان ده !

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا

به جان های ما لباس ادب بپوشان که عریانی از ادب، رسوایی هردو جهان است.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوندا !

به هنرمندان ما دین و درد و درایت، و به هنرجویان ما رشد و بلوغ و فراست و به نویسندگان ما عمق و غیرت و عزت عنایت بفرما.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا

نگاهمان را آنچنان به دنیا خیره مکن که چشم دیدن را نداشته باشیم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای خدا

ای انیس تنهایان ! مونسمان باش و ای پناه بی پناهان ! پناهگاهمان شو !

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای زنده و ای پاینده!

از مهربانی ات، فریاد رسی می خواهم.مرا چشم بر هم زدنی،به خودم وامگذارو کارهایم را همه به سامان آر.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوندا!

هر کس که عهده دار کاری از کارهای امت من است و بر آنان سخت می گیرد، بر او سخت بگیر و هر کس که عهده دار کاری از کارهای امت من است و به آنان به مهر رفتار می کند، تو نیز با او به مهر رفتار کن.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

 خداوندا!

جان مرا تو آفریده ای و آن را تو بر می گیری، به دست تو باشد مرگ و زندگانی آن. اگر زنده اش می داری، از گناه نگاهش بدار و اگر می میرانیش، از او درگذر.خداوندا، از تو ایمنی می خواهم.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوندا!

به دانش، توانگرم ساز.به بردباری، زیورم بخش.به پرهیزگاری، گرامی ام دار و به تندرستی بیارایم.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوندا!

راستی را بر ما راست بنما و برگزیدن آن را روزی ما کن و یاوه را بر ما یاوه بنما و دوری جستن از آن را روزی ما ساز.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

بار خدایا!  

از تو زندگانی ای پاک، مرگی آرام و بازگشتی بدون خواری و رسوایی می خواهم.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوندا!

سر انجام ما را در همه ی کارها نیک بگردان و ازخواری در این جهان و رنج آن جهان در پناهمان گیر.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

بار خدایا!

ای دگرگون ساز دل ها،دل های ما را به فرمانبرداری از خود بگردان.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوندا!

همان گونه که کالبد مرا زیبا آفریده ای،خوی مرا نیز زیبا بگردان.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای عذرپذیر! کمکمان کن راحت تر و بیش تر بگوییم “نمی دانم”، “اشتباه کردم”، “عذر می خواهم” و “دوستت دارم”.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای مدبر! یاری مان کن از فناوری های جدید و ارتباطات نوین برای تامین نیازهای مهم مان و کار نیک بیش تر با هزینه های کمتر بهره ببریم و از این که برایمان نیازهای جدید کاذب بیافرینند، سیاه چال زمان شوند و خلوت، آهستگی و سادگی زندگی هایمان را از میان ببرند جلوگیری کنیم.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای آموزگار! توفیق بده که بیش تر و بهتر بخوانیم و ببینیم و آن چه می خوانیم و می بینیم حکمت آموز باشد و به زندگی بهتر منجر شود.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

 خدای عشق پرور! عشقمان را به حقیقت، خیر، زیبایی، انسان ها، هستی و خودت بیش تر کن.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای محبوب! محبتت، محبت دوستدارانت و محبت هر چه را که به تو نزدیکمان می کند بیش از پیش در دل هایمان بینداز.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای مهربان! خودت و دوستدارانت و راه های زمین و آسمان را به ما بهتر بشناسان.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای زندگی ساز! زندگی هایمان را خوش تر، اخلاقی تر، معنادارتر و معنوی تر بساز.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای نزدیک! ما را در “جستجوی حق” و “خدمت به خلق” موفق بدار.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای دوست داشتنی! تو چنانی که دوست داریم، ما را نیز چنان کن که دوست داری.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای دل ربا! دل ما را هم ببر و دریا دل، دل آرام، دل شاد و زنده دلمان کن.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

پروردگارا ! راه رضای خود را بر من آسان فرما و در همه حال عنایتی فرمای که اعمالم جمیل و پسندیده افتد .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوندا ! توفیقم ده که با اخلاق خوش و آرامش نفس روزگارم را به سر برسانم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

پروردگارا ! به سوی مغفرت تو بار بسته ام و بخشایش عظیم تو هدف من است .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

 خداوندا ! مقرر فرمای که من همه را دوست بدارم و در حق همگان نیکوکار و نیک اندیش باشم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

پروردگارا ! شیطان را در دل ما جای مده و در خانۀ ما را به روی سیاه وی مگشای .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا ! به چشم و گوش ما فروغ آسمانی بخش که درست ببینیم و درست بشنویم . دشمن خویش بشناسیم و از مکائد و حیله هایش برحذر بمانیم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوند همه چیز می شود همه کس را ؛ به شرط اعتقاد ، به شرط پاکی دل ، به شرط طهارت روح ،  به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

 پروردگارا ! تو را سپاس و ستایش کنم که بر عیب های فراوان من پرده ی استتار افکنده ای و رسوائی مرا روا نداشته ای .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی ! به من نیتی راست و روشن عطا فرمای تا مصلحت خویش باز شناسم و قلب مرا شکیبا دار تا بر زجر و عذاب صبر کنم و به انتظار روزی که در پیشگاه تو عرض مخاصمت و محاکمت کنند ، بنشینم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی ! گفت تو، راحت دل است و دیدار تو زندگانی جان ! زبان به یاد تو نازد و دل به مهر و جان به عیان !

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

 خدای من ! یاریم کن تا تمامی بندهای وابستگی را بِبُرم و چشم توجه از همه چیز جز تو برگیرم و خانه ی دلم را از هر تعلقی بتکانم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

پروردگار من ! جز به حضرت تو در نزد کس غم خود باز نگویم و جز از قدرت و قوت تو از هیچ کس تمنا ندارم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

 خدایا ! بر خوش گمانی ام ، روح نومیدی را حاکم مکن و رشته امیدم را از زیبایی لطف و کرمت قطع مگردان .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا ! مرا یاری ده تا جامعه ام را بر سه پایه ی کتاب ، ترازو و آهن استوار کنم و دلم را از سه سرچشمه ی حقیقت ، زیبایی و خیر سیراب سازم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

ای پروردگار من !  من که اکنون دست دعا به ملکوت اعلای تو پیش آورده ام تا بنده ای مسکین و محتاج باشم و جز خانه ی تو خانه ای را نشناسم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی ! دست لیاقت من اگر چه کوتاه است اما درخت جود تو ، کم میوه نیست .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

 خدایا ! مرا همواره آگاه و هوشیار دار تا پیش از شناحت درست و کامل کسی یا فکری قضاوت نکنم  .                                                                                

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا ! مسئولیت های شیعه بودن را تا آن جا که در توان این بنده ی ناتوان است همواره فرا یادم آر  .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوندا ! به من صبر عطا کن تا آنچه را که غیر قابل تغییر است ، بپذیرم و شهامت عطا کن تا آنچه را که قابل تغییر است ، تغییر دهم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

بارالها، همراه اشراف می نشستیم و فکر می کردیم که اعیانی شدیم، از وقتی با تو همنشین گشتم، اعیان ترین های جهان، پست و فرومایه می نمایند!!! یامطلوب یاسلطان

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

بارالها، توفیقم ده تا هر آنچه را که ظرفیتش را ندارم بر عهده نگیرم… یامسیر الاعمال

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

بارالها، هرکس به من کلمه ای آموخت، عالی ترین درجات و نعمتهایت را عطایش کن… یاحکیم یاعالم

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

بارالها، مرا در مسیر تقدیر و اراده ات قرار ده… یاقادر یا قدیر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

بارالها، همگان دنبال درمان می گردند و من تشنه و بی قرار درد تواَم…! یالطیف یا رئوف

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا عقیده ی مرا از دست عقده ام مصون بدار و به من قدرت تحمل عقیده مخالف ارزانی کن. «دکتر شریعتی»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا… به من زیستی عطا کن که در لحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم. «دکتر شریعتی»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا… رحمتی کن تا ایمان، نام و نان برایم نیاورد؛ قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند نه آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا…
آرامشی عطا فرما تا بپذیرم، آنچه را که نمی توانم تغییر دهم و شهامتی ده تا تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی عنایت کن تا بدانم تفاوت این دو را. «دکتر شریعتی»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خداوندا ! به من صبر عطا کن تا آنچه را که غیر قابل تغییر است ، بپذیرم . شهامت عطا کن تا آنچه را که قابل تغییر است ، تغییر دهم .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا ! آن گاه که می خوانمت صدای مرا بشنو  و وقتی که با تو راز و نیاز می کنم ، به من نگاه کن .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدایا ! بر اراده ، دانش ، عصیان ، بی نیازی ، حیرت ، لطافت روح ، شهامت و تنهاییم بیفزای .

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی آب عنایت تو به سنگ رسید ، سنگ بار گرفت . سنگ درخت رویانید ، درخت، میوه و بار گرفت ! درختی که بیخ آن در زمین وفا ، شاخ آن بر هوای رضا ، میوه ی آن معرفت و صفا و حاصل آن دیدار و لقا !

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

خدای من !   اگر تو محرومم کنی چه کسی روزی ام  دهد ؟ و اگر تو خارم کنی چه کسی به یاریم  برخیزد ؟

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

 خدایا ! عقیده ی مرا از دست عقده ام مصون بدار و به من قدرت تحمل عقیده ی مخالف ارزانی کن .  

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نیایش

نیایش

الهی ! موجود عارفانی ! آرزوی دل مشتاقانی ! مذکور زبان مداحانی ! چونت نخواهم ، که نیوشنده آواز داعیانی ! چونت نستایم ، که شاد کننده ی دل بندگانی !

امتیاز به این نوشته