روی هم ریختن خاک با بیل و بالا رفتن

جرج بابیل زمین میکنه وفرارمیکن به بیرون

جرج بابیل زمین خاکی میکنه وبه سمت بیرون فرارمیکن

با بیلش زمینو چون خاکیه حفرمیکنه بعدفرارمیکنه

با بیل زمین خاکی رو می کنه و از زندان فرار می کنه.

چون زمین زندان خاکی هست، با بیل میکنه و فرار میکنه

با بیل زمین خاکیو میکنه فرار میکنه

با استفاده از بیلش زمین رو میکنه و فرارمیکنه...

چون زمین خاکیه، جرج با بیل زمینو می کنه و فرار می کنه.

او میتواند با کندن زمین زندان به بیرون زندان راه پیدا کند...

اواخر دهه هفتاد

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....