طرف سرش به تنش زیادی می کنه

سرش به تنش زیادیه

سلام*سر سنگین بودن

سرش به بدنش سنگینی میکنه

سرش به تنش زیادیه

سرش به تنش زیادیه

مسابقه نوجوانان

آب در هاون کوبیدن

شتر سواری دولا دولا نمیشه

بیلش پارو شده

مردباپارومیاره زن باجارومیندازه

سلام - ساز مخالف زدن

من در میان جمعم و دلم جای دگر است

ساز مخالف زدن

چوب لای چرخ دیگران گذاشتن

ساز مخالف زدن

ساز مخالف زدن

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....