سنگ بزرگ علامت نزدنه (همین به فکرم رسید از این عکس فقط)

ظاهر و باطنش یکی نیست

ظاهر و باطنش یکی نیستش

ظاهر و باطنش یکی نیستش

جوجه رو آخر پاییز میشمرن

عاقبت شب سیه سفید است

گول رنگش رو خورده

درخت هرچه پربارتر افتاده تر.

درخت هر چه پر بار تر افتاده تر

درخت هرچه پربارتر افتاده تر

درخت هرچه پربارتر افتاده تر.

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

عکس روز
غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....