زندگی من مثل فیلم خالتوره

پا تو کفش من نکن قصه زندگی من مثل این فیلمه

فیلم ز ندگی من مثل آتش بس می مونه

اشک ها و لبخندها

مرگ تدریجی

زندگی تلخ

درخت پرشکوفه

حقیقت زیبا

برد یا باخت ؟

غیرمنتظره

سوگندے کہ هیچوقت سوگند نخورد

فیلم کلید اسرار

حلیم ( البته شکل صحیح کلمه " هلیم " هست به معنی "غذا" )

امروز برای ما قورمه سبزی آوردن.خدا ازشون خیلی قبول کنه.

عکس روز
   با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

فرستنده :nahal65

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....