غیرمنتظره

سوگندے کہ هیچوقت سوگند نخورد

فیلم کلید اسرار

حلیم ( البته شکل صحیح کلمه " هلیم " هست به معنی "غذا" )

امروز برای ما قورمه سبزی آوردن.خدا ازشون خیلی قبول کنه.

نذری اربعین حسینی

مانی پلو،غذای مخصوص شهر دامغان.

آش نذری (کرج)

شله زرد سهم من

عکس روز
امیرحسین حصاری

امیرحسین حصاری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....