پاسخ مسابقه

جواب سوال بالون

پیدا شد بالن

قطب شمال

قطب شمال

جواب مسابقه شبانه قطب شمال

قطب شمال

روی سطح کره زمین

یک کوه یخ گرمای بیشتری دارد یا یک کتری آب جوش؟ بنا به دلایل ترموشیمی یک کوه یخ گرمای بیشتری دارد

آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟لاکپشت

آن چیست قبای زرد در بر دارد تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام با هزاران سوار می گردید؟لیمو شیرین

آن چیست که پا و سر ندارد جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند اندام ظریف چون صنوبر دارد؟ خربزه

چوپانی گوسفند هایش به جز 9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟ 9 تا

آن چیست که همه می بینند به جز خدا؟ خواب

یک کیلو آهن سنگین تر است یا یک کلیو پنبه؟ هر دو برابرند

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....