در شماره 2 چون شیری که یکسال غذا نخورده مره و خطری نداره

در شماره 2 چون شیری که ی سال غذا نخوره میمیره و خطری نداره

در شماره2 شیرها مرده اند

در شماره 2 فکر کنم شیرها مرد باشند

شماره 2 بعد از یک سال موجود زنده ایی زنده نمی ماند

درب شماره 2 شیرها مرده اند

درب شماره 2 شیرها بعد از یک سال مرده اند

در 2 شیرها تلف شده اند

سلام درب شماره 2 شیرها در یک سال گرسنگی مردهاند

درب شماره 2 شیرها دیگر مرده اند

درب شماره 2 چون شیرها در یک سال گرسنگی مرده اند

اتاقی ک شیر در اون هستش چون شیر مرده دیگه و خطری نداره

اتاقی ک شیر داخلشه وارد میشیم چون شیر دیگه مرده و هیچ خطری نداره.

چون این شیر دیگه مرده و هیچ خطری نداره.

گزینه ۲ چون شیر یکساله چیزی نخورده ومرده

عکس روز
قلعه رودخان / کیارش عبادتی

قلعه رودخان / کیارش عبادتی

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....