اش نخورده و دهان سوخته

اش نخورده و دهان سوخته

اش نخورده و دهان سوخته

آش نخورده و دهن سوخته

اش نخورده و دهان سوخته

آشِ نخورده و دهنِ سوخته

اش نخورده و دهان سوخته

آشِ نخورده و دهنِ سوخته

اش نخورده و دهان سوخته

آشِ نخورده و دهنِ سوخته

اش نخورده و دهان سوخته

آشِ نخورده و دهنِ سوخته

آش نخورده و دهن سوخته

آشِ نخورده و دهنِ سوخته

آش نخورده و دهنِ سوخته

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه ی شکسته آب می خوره.

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه ی شکسته اب میخوره...

عکس روز
غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....