آش نخورده و دهن سوخته

آشِ نخورده و دهنِ سوخته

آش نخورده و دهنِ سوخته

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه ی شکسته آب می خوره.

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه ی شکسته اب میخوره...

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه ی شکسته آب میخوره.

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

عکس روز
غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....