کوزه گر از کوزه شکسته آب می خوره.

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

اب درکوزه و ماتشنه لبان می گردیم

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم

کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره

عکس روز
غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....