برد فرانسه/۳_۲

بردفرانسه/2_1

برد فرانسه/3_1

بردبلژیک/0-1

برد فرانسه/4_2

برد فرانسه/4_3

برد بلژیک/1_0

برد بلژیک/2_1

برد فرانسه/3_1

برد فرانسه/3_1

برد بلژیک/2_0

برد فرانسه/1_0

برد فرانسه/2_0

برد فرانسه/2_1

برد بلژیک /2-1

برد بلژیک/3_2

برد فرانسه/3_2

مساوی/ 1 _ 1 پنالتی میزنن :)

برد بلژیک/3-1

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....