خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

مرحوم خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

مرحوم خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

مرحوم خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

این شخص جناب خسرو شکیبایی هستند.

خسرو شکیبایی

اسم این بازیگر خسرو شکیبایی است.

خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

خسروشکیبایی

زنده یاد خسرو شکیبایی ، به یاد آهنگی که در مورد مادر خوند افتادم براش فاتحه فرستادم

امام سجاد می فرماید:از دروغ کوچک و بزرگ در هر جدّی و شوخی بپرهیزید، زیرا چون کسی دروغ کوچک گفت بر دروغ بزرگ نیز جرأت پیدا می کند.

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....