برد پرسپولیس/4-1

برد پرسپولیس/5-0

برد پرسپولیس/2-0

برد پرسپولیس/5-2

برد پرسپولیس/3-0

برد پرسپولیس/4-0

پرسپولیس/3-1

برد الدحیل/۲-۱

بردالدحیل/۱-۰

برد پرسپولیس/۲-۱

برد السد/2-1

برد استقلال/2-1

برد السد/2-0

برد السد/1-0

برد استقلال/2-0

برد استقلال/1-0

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....