برد پرسپولیس/۲-۱

برد السد/2-1

برد استقلال/2-1

برد السد/2-0

برد السد/1-0

برد استقلال/2-0

برد استقلال/1-0

برد استقلال/۱-۰

بردسپاهان/2_1

برد سپاهان/۲_۱

بردسپاهان/۲_۱

برد سپاهان/۲_۱

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....