برد سپاهان/۲-۱

برد سپاهان/3-0

باخت سپاهان/1-2

برد سپاهان/2-1

باخت تراکتور/1-0

برد تراکتورسازی/1-0

برد تراکتورسازی/2-1

برد تراکتور سازی/1-0

برد سپاهان/1-0

برد سپاهان/3-2

برد سپاهان/1-0

برد تراکتور سازی/1-0

برد سپاهان/2-1

برد سپاهان/۲-۱

برد سپاهان/۲-۱

برد سپاهان/۲-۱

برد سپاهان/۲-۱

برد سپاهان/۲-۱

برد سپاهان\2_1

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....