جواب عدد 40 است اینگونه که 1+4=5 است برای سطر های بعد مجموع دو عدد با حاصل سطر قبل جمع میشود پس 8+11=19 حال باید 19 را با حاصل سطر قبل یعنی 21 جمع کنیم پس حاصل 19+21=40

حاصل جمع بالای با پایینی جمع میشه جواب میشه 40

حاصل جمع بالای با پایینی جمع میشه

2_1 باخت پرتغال

2_1 باخت پرتغال

برد پرتقال/۲-۰

برد ایران2/1

باخت ایران1/0

برد ایران/2-1

برد ایران/2-1

برد ایران/1-0

برد پرتغال/۲_۰

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....