لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

لنگ کفش کهنه در بیابان نعمت است

دربیابان لنگ کفشی نعمت است

کفش کهنه در بیابان نعمت است

خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه

لنگه کفش کهنه در بیابان غنیمت است

ضرب مثل ( لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است ) از این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهیم بگوییم قدر نعمتی که در حال حاضر داریم باید بدانیم !

لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

کفش کهنه در بیابان نعمت است

کفش کهنه در بیابان نعمت است

لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است

«لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است»

«لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است»

ملّت ما یک جهت و یک هدف / با جان به پا ایستاده بهر شرف

ویژه سال نو
دعای تحویل سال نو
عکس روز
شکوفه های بهاری / فهیمه مهدی خانی

شکوفه های بهاری / فهیمه مهدی خانی

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....