مساوی/ ۱-۱

باخت ایران/۱-۰

برد ایران/ ۱-۰

برد ایران/1_0

برد ایران/2_0

برد پرتغال/2_1

برد پرتغال/2_0

برد پرتغال/3_1

برد پرتغال/1_0

برد ایران/2_1

برد ایران/1_2

برد پرتغا/2_1

برد پرتغال/2_1

برد ایران/0_1

بخشندگی تهی گاهی ما میخواهیم از داشته هایمان ببخشیم اما دل کندن سخت است هر چیزی را کع برای خود نمیپسندیم برای دیگران هم نپیسندیم

عکس روز
قلعه رودخان / کیارش عبادتی

قلعه رودخان / کیارش عبادتی

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....