برد ایران/1_0

برد ایران / ۱-۰

برد اسپانیا / ۲-۰

برد اسپانیا/ ۲-۰

ایران یک اسپانیا سه

ایران صفر اسپانیا دو

ایران یک اسپانیا دو

باخت ایران /0_3

باخت ایران/ 3_0

جواب: 8 توپ داریم 2 تا رو کنار می گذاریم و 6 تای باقی مانده رو در دو گروه سه تایی مقایسه می کنیم. دو حال ممکنه الف : دو تا دسته سه تایی با هم برابرند. در این حالت توپ سبکتر در همون دو تایی است که کنار گذاشتیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا می تونیم بفهمیم کدامیک سبکتر است. ب: یک از دو دسته سبکتر است. در اینصورت در این دسته یک توپ را کنار می گذاریم و دو توپ باقی مانده را مقایسه می کنیم اگر یکشان سبکتر بود که جواب معماست و اگر مساوی بودند اون توپی که کنار گذاشتیم سبکترین است 

از هشت توپ دو عدد را کنار گزاشته و شش تای دیگر را تقسیم بر دو میکنیم اگر شش توپ با هم برابر بودند توپ سبک یکی از ان دو توپ دیگر است که با وزن کردن متوجه میشویم اما اگر برابر نبودند طرف سنگین را کنار میگزاریم و از سه توپ سمت سبک یکی را کنار گزاشته و دو توپ دیگر را وزن میکنیم اگر برابر بودند توپی که کنار گزاشته ایم توپ سبک است اگر برابر نبودند هم توپ سبک در روی ترازو مشخص میشود

8 عدد توپ داریم 2 تا را کنار می گذاریم و 6 تای باقی مانده را در دو گروه سه تایی مقایسه می کنیم. دو حالت ممکن است: حالت اول : دو تا دسته سه تایی با هم برابرند که در این حالت توپ سبکتر در همون دو تایی است که کنار گذاشتیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا می تونیم بفهمیم کدامیک سبکتر است. حالت دوم: یک از دو دسته سبکتر است. در اینصورت در این دسته یک توپ را کنار می گذاریم و دو توپ باقی مانده را مقایسه می کنیم اگر یکشان سبکتر بود که جواب معماست و اگر مساوی بودند اون توپی که کنار گذاشتیم سبکترین است.

8 تا توپ داریم 2 تا از توپ ها را کنار می گذاریم و 6 تای باقی مانده را در دو گروه سه تایی قرار می دهیم . یک گروه سه تایی از توپ ها را در روی یک دست و یک گروه دیگر را روی دست دیگر قرار می دهیم . دو حالت ممکن است پیش بیاید 1.ممکن است دو تا گروه سه تایی با هم برابر باشند و هیچ کدام سبک تر از دیگری نباشد در این صورت 2 توپی که کنار گذاشتیم را باید مقایسه کنیم و با این کار توپ سبک تر پیدا می شود . پس با دوبار مقایسه توانستیم توپ سبک تر را پیدا کنیم .

عکس روز
امیر جعفری زاد بحری

امیر جعفری زاد بحری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....