ایران یک اسپانیا دو

باخت ایران /0_3

باخت ایران/ 3_0

جواب: 8 توپ داریم 2 تا رو کنار می گذاریم و 6 تای باقی مانده رو در دو گروه سه تایی مقایسه می کنیم. دو حال ممکنه الف : دو تا دسته سه تایی با هم برابرند. در این حالت توپ سبکتر در همون دو تایی است که کنار گذاشتیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا می تونیم بفهمیم کدامیک سبکتر است. ب: یک از دو دسته سبکتر است. در اینصورت در این دسته یک توپ را کنار می گذاریم و دو توپ باقی مانده را مقایسه می کنیم اگر یکشان سبکتر بود که جواب معماست و اگر مساوی بودند اون توپی که کنار گذاشتیم سبکترین است 

از هشت توپ دو عدد را کنار گزاشته و شش تای دیگر را تقسیم بر دو میکنیم اگر شش توپ با هم برابر بودند توپ سبک یکی از ان دو توپ دیگر است که با وزن کردن متوجه میشویم اما اگر برابر نبودند طرف سنگین را کنار میگزاریم و از سه توپ سمت سبک یکی را کنار گزاشته و دو توپ دیگر را وزن میکنیم اگر برابر بودند توپی که کنار گزاشته ایم توپ سبک است اگر برابر نبودند هم توپ سبک در روی ترازو مشخص میشود

8 عدد توپ داریم 2 تا را کنار می گذاریم و 6 تای باقی مانده را در دو گروه سه تایی مقایسه می کنیم. دو حالت ممکن است: حالت اول : دو تا دسته سه تایی با هم برابرند که در این حالت توپ سبکتر در همون دو تایی است که کنار گذاشتیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا می تونیم بفهمیم کدامیک سبکتر است. حالت دوم: یک از دو دسته سبکتر است. در اینصورت در این دسته یک توپ را کنار می گذاریم و دو توپ باقی مانده را مقایسه می کنیم اگر یکشان سبکتر بود که جواب معماست و اگر مساوی بودند اون توپی که کنار گذاشتیم سبکترین است.

8 تا توپ داریم 2 تا از توپ ها را کنار می گذاریم و 6 تای باقی مانده را در دو گروه سه تایی قرار می دهیم . یک گروه سه تایی از توپ ها را در روی یک دست و یک گروه دیگر را روی دست دیگر قرار می دهیم . دو حالت ممکن است پیش بیاید 1.ممکن است دو تا گروه سه تایی با هم برابر باشند و هیچ کدام سبک تر از دیگری نباشد در این صورت 2 توپی که کنار گذاشتیم را باید مقایسه کنیم و با این کار توپ سبک تر پیدا می شود . پس با دوبار مقایسه توانستیم توپ سبک تر را پیدا کنیم .

8 تا دونه توپ داریم 2 تا رو کنار میذاریم و 6 تای باقی مانده رو در دو گروه سه تایی مقایسه می کنیم. دو حالت ممکنه: الف : دو تا دسته سه تایی با هم برابرند که در این حالت توپ سبکتر در همون دو تایی است که کنار گذاشتیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا می تونیم بفهمیم کدامیک سبکتر است. ب: یک از دو دسته سبکتر است. در اینصورت در این دسته یک توپ را کنار می گذاریم و دو توپ باقی مانده را مقایسه می کنیم اگر یکشان سبکتر بود که جواب معماست و اگر مساوی بودند اون توپی که کنار گذاشتیم سبکترین است.

مساوی/۱_۱

ﺍﻟﻒ : ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﭖ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﻭ ﺗﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﻢ . ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻴﻢ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﮐﺪﺍﻣﻴﮏ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺏ : ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻳﮏ ﺗﻮﭖ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻮﭖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺍﮔﺮ ﻳﮑﺸﺎﻥ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻌﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻭﻥ ﺗﻮﭘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﻢ ﺳﺒﮑﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ

جواب: 8 توپ داریم 2 تا رو کنار می گذاریم و 6 تای باقی مانده رو در دو گروه سه تایی مقایسه می کنیم. دو حال ممکنه الف : دو تا دسته سه تایی با هم برابرند. در این حالت توپ سبکتر در همون دو تایی است که کنار گذاشتیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا می تونیم بفهمیم کدامیک سبکتر است. ب: یک از دو دسته سبکتر است. در اینصورت در این دسته یک توپ را کنار می گذاریم و دو توپ باقی مانده را مقایسه می کنیم اگر یکشان سبکتر بود که جواب معماست و اگر مساوی بودند اون توپی که کنار گذاشتیم سبکترین است 

جواب: 8 توپ داریم 2 تا رو کنار می گذاریم و 6 تای باقی مانده رو در دو گروه سه تایی مقایسه می کنیم. دو حال ممکنه الف : دو تا دسته سه تایی با هم برابرند. در این حالت توپ سبکتر در همون دو تایی است که کنار گذاشتیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا می تونیم بفهمیم کدامیک سبکتر است. ب: یک از دو دسته سبکتر است. در اینصورت در این دسته یک توپ را کنار می گذاریم و دو توپ باقی مانده را مقایسه می کنیم اگر یکشان سبکتر بود که جواب معماست و اگر مساوی بودند اون توپی که کنار گذاشتیم سبکترین است

یه دیقه مردی نگاش کن ؛ کلا سرت گیج میره ، خیلی عجیبه .... !!! پست بعدی براتون مطلبی درباره خطای دید میزارم ، با من همراه باشین ، باتشکر فراوان محمدحسین

اختراع جدید و بروز پسر کوچک آفریقایی :)

ایران وطنم ، جان و تنم ؛ پیروزی مقتدرانه (و کمی شانسی) کشورمون ایرانو به همه تبریک میگم ...

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....