هویج نبین چه ریزه گاز بزن ببین چه گُندست

سنگ بزرگ علامت نزدنه (همین به فکرم رسید از این عکس فقط)

ظاهر و باطنش یکی نیست

ظاهر و باطنش یکی نیستش

ظاهر و باطنش یکی نیستش

جوجه رو آخر پاییز میشمرن

عاقبت شب سیه سفید است

گول رنگش رو خورده

درخت هرچه پربارتر افتاده تر.

درخت هر چه پر بار تر افتاده تر

درخت هرچه پربارتر افتاده تر

درخت هرچه پربارتر افتاده تر.

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

شرح تصویری آدم های بی بوته

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....