جواب معما(1 * 1 * 1) +1 = 02(2 * 2 * 2) + 2 = 10(3 * 3 * 3) +3 = 30(4 * 4 * 4) +4 = 68(5 * 5 * 5) +5 = 130

جواب 130 استچون(5*5*5)+5=130مثل(4*4*4)+4=68

1*2=22*5=10(the 2+3=5)3*10=30(5+5=10)4*17=68(10+7=17)5*26=130(17+9=26)

1*2=22*5=10(the 2+3=5)3*10=30(5+5=10)4*17=68(10+7=17)5*26=130(17+9=26)

1*2=2 2*5=10 (5-2=3) 3*10=30 (10-5=5) 4*17=68 (x-17=9-----26) 5*26=130

1*1*1+1=2 2*2*2=2=10 3*3*3=3=30 4*4*4+4=68 5*5*5+5=130

جواب مسابقه عدد 130 چون یک به توان3 علاوه یک دو به توان3 علاوه دو سه به توان 3 علاوه3 چهار به توان 3 علاوه4 پنج به توان 3 علاوه5=130

(1^3)+1=2(2^3)+2=10(3^3)+3=30(4^3)+4=68(5^3)+5=130

جواب ۸۰ می شود.

130 میشهچون اعداد یک تا پنج هر کدام به توان سه میرسند بعد حاصل با خودش جمع میشهمثلا5(3^5)+5=130

جواب130 هست چون(1*1*1)+1=2(2*2*2)+2=10.....(5*5*5)+5=130

یک به توان 3 شده بعد با یک جمع شده=2دو به توان 3 شده بعد بادو جمع شده=10سه به توان 3 شده بعد با سه جمع شده=30چهار به توان 3 شده بعد با چهار جمع شده=68پنج به توان 3 شده بعد با پنج جمع شده=130

جواب130چون(3^5)+5=130بقیه هم(3^4)+4=68و....

پنج به توان سه +5 جواب میشه 130

جواب مسابقه عدد 130چون یک به توان3 علاوه یکدو به توان3 علاوه دوسه به توان 3 علاوه3چهار به توان 3 علاوه4پنج به توان 3 علاوه5=130

(1*1*1)+1 = 02(2*2*2)+2 = 10(3*3*3)+3 = 30(4*4*4)+4 = 68(5*5*5)+5 = 130

پاسخ معما 130راه حل : خود عدد به توان 3 سپس جمع با خود عدد یعنی به شکل زیر1*1*1+1 = 022*2*2+2 = 103*3*3+3 = 304*4*4+4 = 685*5*5+5 = 130

دریای مکران در بندر کنارک

عکس روز
ارسالی از خانم سیده نیلوفر محمودیان (مسابقه عکاسی جلوه های محرم)

ارسالی از خانم سیده نیلوفر محمودیان (مسابقه عکاسی جلوه های محرم)

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....