جهت وزش باد شدید از راست

جهت وزش باد شدید از راست

جهت وزش باد شدید از راست

وزش باد شدید از راست

وزش باد شدید از سمت راست

وزش باد شدید از سمت راست

وزش باد شدییید از سمت راست

وزش باد شدییید از سمت راست

وزش باد شدید از سمت راست

جهت وزش باد شدید از سمت راست

جهت وزش باد از راست

جهت وزش باد شدید از راست

جهت وزش باد شدید از راست

جهت وزش باد شدید از راست

جهت وزش باد شدبد از سمت راست

جهت وزش باد شدید از سمت راست

وزش باد از راست به چپ

روزمون مباررک??

Maman Jonam:جوانی، بهترین فرصت آدمی برای پس انداز تمام خوش بختی هایجهان است.روز جوان مبارک

خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوندبه صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوندسر عقیده خود پای فشارند چو کوهبسان کاه زهر باد جابجا نشوندروز جوان مبارک

عکس روز
   با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

فرستنده :nahal65

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....