برد رئال/3-2

بردبایرن /3_2

بردبایرن مونیخ /3_2

بایرن مونیخ ۴ رئال مادرید ۱

بایرن ۳ رئال ۱

بایرن ۴-۲

برد بایرن مونیخ/۲-۱

بایرن ۳-۱

برد رئال/ ۲-۱

رئال ۳-۰ بایرن

بازی ۲-۲ مساوی می شود.

رئال ۲-۱ برنده می شود.

برد بایرن/ 3-2

برد رئال٢-١

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....