برد یونتوس۱/۰

برد رئال۱/۰

2_1 به سود رئال

برد رئال۲/۰

مساوی/۳-۳

برد رئال مادرید/2-0

برد رئال مادرید/2-0

رئال مادرید/3-1

برد رئال مادرید/3-1

رئال مادرید/2-0

رئال مادرید/2-1

یوونتوس/0-1

رئال مادرید/3-2

یوونتوس/3-2

رئال مادرید/2-0

رئال مادرید/3-1

یوونتوس/2-1

برد رئال مادرید/2-1

برد یوونتوس/2-1

برد رئال مادرید/2-1

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....