جواب 130 استچون(5*5*5)+5=130(4*4*4)+4=68(3*3*3)+3=30(2*2*2)+2=10(1*1*1)+1=2

جواب معما(1 * 1 * 1) +1 = 02(2 * 2 * 2) + 2 = 10(3 * 3 * 3) +3 = 30(4 * 4 * 4) +4 = 68(5 * 5 * 5) +5 = 130

جواب 130 استچون(5*5*5)+5=130مثل(4*4*4)+4=68

1*2=22*5=10(the 2+3=5)3*10=30(5+5=10)4*17=68(10+7=17)5*26=130(17+9=26)

1*2=22*5=10(the 2+3=5)3*10=30(5+5=10)4*17=68(10+7=17)5*26=130(17+9=26)

1*2=2 2*5=10 (5-2=3) 3*10=30 (10-5=5) 4*17=68 (x-17=9-----26) 5*26=130

1*1*1+1=2 2*2*2=2=10 3*3*3=3=30 4*4*4+4=68 5*5*5+5=130

جواب مسابقه عدد 130 چون یک به توان3 علاوه یک دو به توان3 علاوه دو سه به توان 3 علاوه3 چهار به توان 3 علاوه4 پنج به توان 3 علاوه5=130

(1^3)+1=2(2^3)+2=10(3^3)+3=30(4^3)+4=68(5^3)+5=130

جواب ۸۰ می شود.

130 میشهچون اعداد یک تا پنج هر کدام به توان سه میرسند بعد حاصل با خودش جمع میشهمثلا5(3^5)+5=130

جواب130 هست چون(1*1*1)+1=2(2*2*2)+2=10.....(5*5*5)+5=130

یک به توان 3 شده بعد با یک جمع شده=2دو به توان 3 شده بعد بادو جمع شده=10سه به توان 3 شده بعد با سه جمع شده=30چهار به توان 3 شده بعد با چهار جمع شده=68پنج به توان 3 شده بعد با پنج جمع شده=130

جواب130چون(3^5)+5=130بقیه هم(3^4)+4=68و....

پنج به توان سه +5 جواب میشه 130

جواب مسابقه عدد 130چون یک به توان3 علاوه یکدو به توان3 علاوه دوسه به توان 3 علاوه3چهار به توان 3 علاوه4پنج به توان 3 علاوه5=130

(1*1*1)+1 = 02(2*2*2)+2 = 10(3*3*3)+3 = 30(4*4*4)+4 = 68(5*5*5)+5 = 130

پاسخ معما 130راه حل : خود عدد به توان 3 سپس جمع با خود عدد یعنی به شکل زیر1*1*1+1 = 022*2*2+2 = 103*3*3+3 = 304*4*4+4 = 685*5*5+5 = 130

دریای مکران در بندر کنارک

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....