جواب130 هست چون(1*1*1)+1=2(2*2*2)+2=10.....(5*5*5)+5=130

یک به توان 3 شده بعد با یک جمع شده=2دو به توان 3 شده بعد بادو جمع شده=10سه به توان 3 شده بعد با سه جمع شده=30چهار به توان 3 شده بعد با چهار جمع شده=68پنج به توان 3 شده بعد با پنج جمع شده=130

جواب130چون(3^5)+5=130بقیه هم(3^4)+4=68و....

پنج به توان سه +5 جواب میشه 130

جواب مسابقه عدد 130چون یک به توان3 علاوه یکدو به توان3 علاوه دوسه به توان 3 علاوه3چهار به توان 3 علاوه4پنج به توان 3 علاوه5=130

(1*1*1)+1 = 02(2*2*2)+2 = 10(3*3*3)+3 = 30(4*4*4)+4 = 68(5*5*5)+5 = 130

پاسخ معما 130راه حل : خود عدد به توان 3 سپس جمع با خود عدد یعنی به شکل زیر1*1*1+1 = 022*2*2+2 = 103*3*3+3 = 304*4*4+4 = 685*5*5+5 = 130

دریای مکران در بندر کنارک

عکس روز
امیر جعفری زاد بحری

امیر جعفری زاد بحری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....