اش نخورده و دهان سوخته

آشِ نخورده و دهنِ سوخته

اش نخورده و دهان سوخته

آشِ نخورده و دهنِ سوخته

آش نخورده و دهن سوخته

آشِ نخورده و دهنِ سوخته

آش نخورده و دهنِ سوخته

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه ی شکسته آب می خوره.

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه ی شکسته اب میخوره...

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....