کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم

کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم

کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره

آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم

کوزه‌ گر از کوزه شکسته آب میخورد

کوره گر از کوزه شکسته آب میخوره

آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم

کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

آب در کوزه و ما گرد جهان میگیردیم

آب در کوزه و ما گرد جهان میگیردیم

کوزه گر از کوزه شکسته اب میخورد

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....