مشخصات فردی
نام

علی اصغر

نام خانوادگی

محمدپور

شهر محل سکونت

چناران