مشخصات فردی
نام

حسن

نام خانوادگی

کمایی

شهر محل سکونت

مسجد سلیمان