مشخصات فردی
نام

سیدعلیرضا

نام خانوادگی

سیدی آرانی

شهر محل سکونت

آران

مقطع تحصیلی

راهنمایی