مشخصات فردی
نام

امین

نام خانوادگی

امیدی گرگری

شهر محل سکونت

هادیشهر