مشخصات فردی
نام

فرزانه

نام خانوادگی

زارع بیدکی

شهر محل سکونت

یزد

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

جستجوی اینترنتی