مشخصات فردی
نام

حسين

نام خانوادگی

فخاري

شهر محل سکونت

خوي

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان