مشخصات فردی
نام

رقیه

نام خانوادگی

زرقانی

شهر محل سکونت

تهران.ورامین