مشخصات فردی
نام

نگین

نام خانوادگی

مستقیم

شهر محل سکونت

شیراز

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان