مشخصات فردی
نام

صحرا

نام خانوادگی

افراسیابی

شهر محل سکونت

ماهدشت