ارگ کریم خان شیراز، از سکونتگاه تا موزه بزرگ فارس(۶)