ایجاد امکان به اشتراک گذاشتن ویدئو و ارسال پیام گروهی در توییتر