روح انگیز سامی نژاد؛ اولین بازیگر زن سینمای ناطق ایران