کاشی کاری، هنر هزار و یک رنگ پارسی در شمس العماره!