بایگانی برچسب: داستان کوتاه

داستان کوتاه . گونه ای از داستان است که از چند پارگراف تا چند صفحه می تواند باشد