بایگانی برچسب: شعر

شعر ، کلماتی موزون و مقفی که همراه با خیال است و باعث برانگیختن احساسات است