بایگانی برچسب: عکاس

عکاس هنرمندی است که با نگاه تیزبین خود طبیعت وزندگی را از طریق دوربین ثبت می کند