130 میشهچون اعداد یک تا پنج هر کدام به توان سه میرسند بعد حاصل با خودش جمع میشهمثلا5(3^5)+5=130

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....