در دیاری که در او نیست کسی یار کسی / کاش یارب که نیفتد به کسی ، کار کسی