ای خندیدیم که نگو

مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشک ها مترسک ساختیم ،لعنت به این حماقت!

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....