مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشک ها مترسک ساختیم ،لعنت به این حماقت!