شکل واضح در تصویر بالا قابل رویت است ،‌ روگذر یا زیرگذر