66 48 18 30 اعداد هر ردیف با جمع اعداد دو زدیف بالای یش بدست میاید

گوش گیر و فشارسنج پزشکی همراه روی روپوش

جواب مسابقه عدد 130 چون یک به توان3 علاوه یک دو به توان3 علاوه دو سه به توان 3 علاوه3 چهار به توان 3 علاوه4 پنج به توان 3 علاوه5=130

جواب مسابقه عدد 130چون یک به توان3 علاوه یکدو به توان3 علاوه دوسه به توان 3 علاوه3چهار به توان 3 علاوه4پنج به توان 3 علاوه5=130

توی اول سال میگید که شما پوچید و شکست خورده واقعا ممنون

واقعا متاسفم اینکه عکس من انتخاب نشدو واقعا هیچ

خداحافظ رفیق

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....